A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft általános adatkezelési szabályzata
1. Cél
Jelen szabályzat a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. által végzett adatkezelés rendjét, az arra vonatkozó általános és egyes speciális szabályokat tartalmazza az Európai Parlament és Tanács 2016/679-es számú rendelet (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) rendelkezéseire figyelemmel.
Jelen szabályzat az abban foglalt általános rendelkezéseken túl nem terjed ki a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. munkavállalóival kapcsolatos adatkezelésre, valamint minden olyan egyéb adatkezelésre, amelyeket külön szabályzat rendez.2. Érvényességi terület, hatály és a szabályzat elérhetősége
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. teljes működési területe.
Jelen szabályzat hatálya és általános rendelkezései kiterjednek a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. valamennyi személyes adatot tartalmazó adatkezelésére, illetőleg a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. valamennyi munkavállalójára.
A jelen szabályzat a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. székhelyen bárki által elérhető és megtekinthető. A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. a vele szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatba lépni kívánó személyek részére a jelen szabályzatot megismerteti, a szabályzat áttekintésére az érintettek figyelmét felhívja.

3. Szabályzat
3.1. Adatvédelmi irányelvek
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. tevékenysége során fokozottan ügyel arra, hogy a személyes adatok védelme érdekében betartsa a Rendelet alábbi, legfontosabb irányelveit:
– a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve);
– a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeli (célhoz kötöttség elve);
– a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. az adatkezelési céljainak eléréséhez csak a feltétlen szükséges adatokat kezeli (adattakarékosság elve);
– a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. az adatkezelés céljai szempontjából esetleges pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti (pontosság elve);
– a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. az adatok tárolását csak az adatkezeléshez céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolja (korlátozott tárolhatóság elve);
– a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. az adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok biztonsága (integritás és bizalmas jelleg).

a) A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. személyes adatot az érintett hozzájárulásával illetve törvényben vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendeletében meghatározott körben kezel. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, ha a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft.-vel történő kapcsolatfelvétele során az adatkezelés körülményeiről és tényéről tájékoztatást kap és az adatkezeléshez hozzájárul. A hozzájárulás az adott helyzettől függően ráutaló magatartással is megadható.
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. főszabály szerint különleges adatot csak akkor kezel, ha az adatkezeléshez az érintett kifejezetten hozzájárul, vagy – egyes speciális esetekben – ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy amennyiben az adatkezelés a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft.-re vonatkozó egyéb jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Mindazonáltal a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. semmilyen körülmények között nem kezel faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre vonatkozó vagy más ehhez hasonló adatot.
b) A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. személyes adatot kezelhet akkor is, ha az adatkezelés
i. a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából szükséges és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

c) A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. személyes adatot kezelhet akkor is, ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni és az adatkezelés valamely személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges.

d) A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. az általa kezelt adatok kezelését szigorúan a célhoz kötöttség elvének megfelelően végzi. Ennek megfelelően személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, és adatkezelése minden szakaszában megfelel e célnak. A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. A személyes adatok kezelése az érintettel fennálló jogviszony kezdetének napján kezdődik és az adatkezelés céljának megvalósulásához és a törvényi megfelelőség biztosításához szükséges ideig tart.

e) Minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

f) A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulást szerez be, illetőleg lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

g) Időről időre edzéseinken, illetve saját vagy más által szervezett rendezvényeken, ahol részt veszünk, tömegfelvételek készül(het)nek újságírási célból. Az elkészült videó-, illetve fényképfelvételeket belső kommunikációs felületünkön, illetve az interneten (pl. Facebook oldal, honlap) közzétesszük.

4. Fogalom meghatározások
Jelen szabályzat rendelkezéseinek értelmezése során a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. adatkezeléséve kapcsolatosan az alább felsorolt fogalmakat az alábbi meghatározások szerint kell érteni:
a. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
b. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
c. különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
d. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
e. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
f. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
g. adatfeldolgozás az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelése;
h. adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
i. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
j. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Jelen szabályzat értelmében az adatok jellegétől és az adatalanyok körétől függően adatkezelő:
– a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.)
k. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
l. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges
m.adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
n. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

4.1. Kezelt adatok köre, az adatkezelés speciális szabályai
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. tevékenysége során többfajta adatkezelést végez. A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. a jelen fejezetben azon adatkezeléseket nevesíti, amelyek a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. vonatkozásában általánosan irányadóak.
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. a jelen fejezetben felsoroltakon túl is jogosult külön szabályzatban foglalt rendelkezések szerint adatkezelésre, vagy olyan adatokat kezelni, amely vonatkozásában ugyan külön szabályzat nem került kihirdetésre, de a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. az érintettek hozzájárulását megfelelően beszerezte vagy arra egyébként igazolható, jogos érdeke alapján kerül sor.
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. a jelen fejezetben fel nem sorolt adatok kezelése során a Rendelet irányadó rendelkezéseit illetve a jelen szabályzat általános rendelkezéseit megfelelően alkalmazza.

4.1.1. Üzleti partnerek adatainak kezelése
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. üzleti partnereinek (a továbbiakban: partner) személyes adatait a partnerrel való együttműködéshez szükséges mértékben tartja nyilván és kezeli. Az
adatkezelés célja a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. üzleti tevékenységének végzése, kapcsolattartás, illetve az ezzel kapcsolatban keletkezett igények érvényesítése, követelések behajtása. Az adatkezelés kizárólag az itt meghatározott céloknak megfelelően szükséges mértékben is ideig tart és az minden szakaszában megfelel az itt meghatározott céloknak. Amennyiben az adatkezelési cél teljesült, vagy megszűnt, a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. általánosságban kezeli a partner
– nevét,
– székhelyét
– adószámát,
– számlaszámát,
– képviselőjének nevét,
– kontakt személy nevét, telefonszámát, email címét.

4.1.2. Telefonbeszélgetések adatainak kezelése
a. A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. által előfizetett mobil telefonok hívásadatairól a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft megfelelő jogalap esetén jogosult a távközlési szolgáltatótól adatokat (híváslistát) kérni és ezen adatokat kezelni és feldolgozni. Az adatkezelés célja A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft.-t esetlegesen érő biztonsági fenyegetések elleni hatékony védekezés és a stratégiai költségelemzés biztosítása.
b. A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. nem rögzíti sem az általa használt vezetékes telefonokon, sem az általa előfizetett mobiltelefonokon zajló beszélgetéseket.

4.1.3. Látogatói adatok kezelése
a. A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft.-vel üzleti kapcsolatot kereső személy esetén az adatkezeléshez történő hozzájárulást vélelmezni kell.
b. A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. székhelyére érkező látogatók adatait a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. erre felhatalmazott munkavállalói jogosultak felvenni és kezelni.
c. A látogatók alábbi adatai vehetők nyilvántartásba:
– név
– a látogató által képviselt cég elnevezése és székhelye
– személyi azonosító típusa és száma
– látogatás célja
Az adatok felvétele kizárólag az érintettek hozzájárulásával történhet, az adatok szolgáltatása értelemszerűen az adatkezeléshez való hozzájárulást jelenti. A látogatói adatokról készült nyilvántartás papíralapú, a nyilvántartásba felvett személyes adatok 30 nap elteltével megsemmisítésre kerülnek.

4.1.4. Anonim látogató azonosító elhelyezése, naplóállományok elemzése, speciális
ajánlatok küldése
Anonim látogató azonosító (cookie) elhelyezése
Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.
A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testre szabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat- a többi szolgáltatóhoz hasonlóan – abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.
Amennyiben a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. honlapját látogató nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az érintett számítógépére, úgy módja van a saját böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését. Ebben az esetben a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. legtöbb szolgáltatását az érintett ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. az érintettet nem tudja a legteljesebb mértékben kiszolgálni.

4.1.5. Naplóállományok elemzése
A webes szolgáltatások használata során keletkező naplóállományok (logfile-ok) elemzése több szempontból is hasznos információkat nyújt a szolgáltatók számára. A naplóállományokban a szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információk felhasználása szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre, A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. által üzemeltetett weboldal biztonságának és elérhetőségének megőrzése céljából történik a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. által. Az így nyert adatsorokat esetenként személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal is összekapcsolhatja a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft., amennyiben a weblap zökkenőmentes üzemeltetése és az adatok kiértékelése érdekében, vagy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében, vagy minőségbiztosítási, vagy piackutatási célzattal szükséges.

4.1.6. Speciális ajánlatok küldése
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. ügyfelei számára – hozzájárulásuktól függően – bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küld új szolgáltatásairól, speciális ajánlatairól stb.
Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, bármikor lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatást igénybevételét kezdeményezték.

4.2. Személyes adatok továbbítása
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. által kezelt személyes adatok az alábbi esetekben adhatók át:
a. a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint a távközlési rendszer jogosulatlan felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint bíróságnak,
b. jogvitás ügyben bíróságok részére,
c. A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. megbízása alapján A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft tevékenységi körében illetve adminisztratív működése körében tevékenységet végző vállalkozók (könyvelők, ügyvédek, stb.) részére a megbízás ellátásához szükséges körben,
A jelen rendelkezés c.) alpontja alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatok átvevőit a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft-vel azonos titoktartási kötelezettség terheli.

4.2.1 Adatfeldolgozók:
Foglalkozás-egészségügyi orvosok
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. Google AdWords reklámprogramot, valamint Google konverziókövetést használ, melyek cookie-k segítségével statisztikákat készítenek (lásd alább), látogatottsági adatokat dolgoznak fel, így a Google adatfeldolgozónak minősül (www.google.de/policies/privacy/).

Google Analytics
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be. A cookie élettartama 14 hónap, ezen időtartam elteltével a cookie automatikusan törlésre kerül.

Google Remarketing
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. hirdetésével találkozzanak. A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés
A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

4.3. Adatvédelmi incidens
Abban az esetben, ha a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. tudomására jut, hogy adatvédelmi incidens történt, azt indokolatlan késedelem nélkül, és amennyiben lehetséges az incidensnek a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. tudomására jutásától számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére, kivéve ha úgy ítéli meg, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az adatalanyok jogaira és szabadságaira nézve.
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az adatalanyok jogaira és szabadságaira nézve, a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket is az adatvédelmi incidensről.
Amennyiben a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. általi adatkezeléssel összefüggésben adatvédelmi incidens történik, úgy arra vonatkozó bejelentés a következő e-mail címén tehető meg: gyere@vizilabda.club

4.4. Az érintettek jogai és érvényesítésük
4.4.1. Hozzáférési jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és alábbi információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket (ha van ilyen); a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól.
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Az érintett kérelmére a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

4.4.2. Helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.4.3. A törléshez (elfeledtetéshez) való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. pedig köteles, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatok kezelése jogellenes;
e) a személyes adatokat a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

4.4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

4.4.5. Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. megakadályozná, amennyiben:

a) az adatkezelés hozzájárulás vagy személyes adatok különleges kategóriáinak kezelésével kapcsolatos kifejezett hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

4.4.6. Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
– a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik; vagy amennyiben
– a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

4.4.7. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására
vonatkozó intézkedések
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban (ideértve e-mail), tájékoztatást ad fentiek (lásd 4.4.1.-4.4.6. pontokat) szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, úgy a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. a tájékoztatást elektronikus úton adja meg, kivéve ha az érintett azt másként kéri.
A jelen pontba foglalt tájékoztatást és intézkedést a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. díjmentesen biztosítja.
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy –különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztrációs költségekre:

– ésszerű összegű díjat számolhat fel; illetőleg
– megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. – a tiltakozással érintett adatok tekintetében az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
Az érintettek tudomásul veszik, hogy a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft az adatokat nem törli és azok kezelésére mindaddig jogosult, ameddig a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft üzleti tevékenységével összefüggésben az érintett felé keletkezett igényét – peres vagy nemperes
eljárásban – érvényesítheti. Amennyiben igényérvényesítési eljárás nem indul, illetőleg az érintettek a Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. felé az üzleti kapcsolatból keletkezett fizetési kötelezettségüknek eleget tettek, az adatok az elévülési időt követően törölhetők.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410

4.5. Adatbiztonsági előírások
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja mindazokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. megvédi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen. A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja a figyelmet ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.
A Cégszolgálat Vízilabda Club Kft. által kezelt személyes adatok megfelelnek az alábbi követelményeknek:
– felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes,
– pontosak, teljesek, időszerűek,
– tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés és a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4.6. Adatok tárolása
Az adatmegőrzésre a továbbiakban a hatályos törvényi rendelkezésekben foglaltak az irányadóak.